علی چوپان و حضرت عباسمن شنیدم که مرد چوپانی
رفت از ده به شهر، مهمانی
از قضا بین آن همه مهمان
دید همکار خود، علی چوپان
موقع شام لنگ جوجه به دست
آمد و صاف روبروش نشست
گفت: هی همولایتی، نخبر؟
خوش گلیپ سن، ایاغی وا گوللر
کی رسیدی به شهر و آبادی
گله ات را به دست کی دادی؟
گفت: من گله را دعا کردم
به امان خدا رها کردم
گفت: بسیار اشتبا(ه) کردی
که چنین تکیه بر خدا کردی
گفت: بسیار خب علی بادی
تو خودت گله را به کی دادی؟
گفت: من گله را و کل اثاث
خود سپردم به حضرت عباس
گفت : ای کافر خدا نشناس
بین «الله» و «حضرت عباس»
کیست بالاتر و تواناتر
به تمام امور بیناتر
هرچه هست این خداست، او بشر است
تو بگو از خدا، خداتر هست؟
گفت چوپان علی به او: گارداش
کار با کار من نداشته باش
من که بزها و گوسفندانم
نزد عباس هست می‌دانم
که اگر مال و گله ام را خورد
به خدا می‌شود شکایت برد
تو که دادی عنان خود به خدا
اگر آن گله را کشد بالا
بز و بزغاله، گاو و بره و میش
به کجا می‌بری شکایت خویش؟

گفتم این داستان پندآمیز
تا کنم گوش و هوش ها را تیز
فی المثل یک نفر اگر جایی
با تو آغاز کرد جنگ و ستیز
بر سرت کوفت چوب یا میله
پنجه بوکس و درفش و چاقوی تیز
می‌روی می‌شوی از او شاکی
نزد یک قاضی فهیم و عزیز
می‌کند قوه‌ی قضاییه
حکم جلب و قصاص را تجویز
حال اگر شخص مجری قانون
شد مبدل به آدمی خونریز
ضابط قوه‌ی قضاییه
در هجومی فجیع و قهرآمیز
داخل بند سیصد و پنجاه
در اوین مخوف و هول انگیز
حمله ور شد به داخل زندان
مثل سردار لشگر چنگیز
عده‌ای بی‌پناه زیر کتک
دست بسته بدون راه گریز
بعد هم منکر قضیه شد و
هی بیانیه های ضد و نقیض
به کجا باید این شکایت برد
به کدامین مقام تشنه‌ی میز
کوش گوشی برای ناله‌ی ما؟
چیست چاره به جز جلیز و ولیز؟

این همه قدقدا نکن هالو
تو هم این کاسه کج بدار و مریز

محمد رضا عالی پیام (هالو)

[ 2014/4/26 ] [ 2:39 ] [ محمدرضاعالی پیام-هالو ]
[ ]